Stále přijímáme studentské práce do 8. ročníku soutěže ,,Zlatý diktafon“!

Soutěž ,,Zlatý diktafon“ vypisuje Česká asociace orální historie vždy jednou za dva roky ve třech kategoriích: základní školy, střední školy a vysoké školy. K hodnocení jsou přijímány práce, které vznikly nebo byly obhájeny v období posledních dvou let.

Požadavky na přijetí práce do soutěže

Individuální či skupinová autorská práce založená na základě vlastního výzkumu. Do soutěže budou přijaty seminární / ročníkové / bakalářské / diplomové či jiné práce, které ve výzkumu stanoveného tématu využívají metodu orální historie. Do soutěže lze zařadit pouze původní práce, které se dosud neumístily v jiných soutěžích. Do soutěže budou zařazeny i práce cizojazyčné.

Hodnocení

Každou studentskou práci zařazenou do soutěže individuálně posoudí členové výkonného výboru COHA. O konečném pořadí rozhoduje výkonný výbor hlasováním.

Kritéria hodnocení

Celkový přínos, originalita tématu, formální i obsahová úroveň zpracování, práce s použitou literaturou a prameny, metodika výzkumu, analýza a interpretace orálně-historických rozhovorů.

Doporučení

Každá studentská práce musí mít svého navrhovatele (ZŠ/SŠ/VŠ učitel), který práci do soutěže doporučí. Práce navržené do soutěže posílejte v elektronické podobě spolu s doporučením na e-mailovou adresu info@coha.cz nebo písemně na adresu Česká asociace orální historie, Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1.

Vyhlášení výsledků se uskuteční na valném shromáždění COHA v sídle AV ČR (Národní 3, Praha 1). O přesném termínu valné hromady budou vítězové informováni e-mailem s dostatečným předstihem.

Ocenění

Tři nejlepší práce vyhodnocené v každé kategorii získají certifikát o umístění v soutěži a finanční odměnu. Oceněny budou pouze mimořádné studentské práce. Pokud se v ročníku soutěže žádná taková práce neobjeví, COHA si vyhrazuje právo ocenění ani finanční odměnu v dané kategorii neudělit.

Uzávěrka 8. ročníku soutěže je 17. listopadu 2023. V současnosti tedy lze zasílat práce, které vznikly nebo byly obhájeny v letech 2021-2022 (tj. ak. rok 2021/2022 a 2022/2023).

Přehled oceněných studentů a studentek z předcházejících let naleznete zde.

Stanovisko výkonného výboru COHA k probíhajícímu vyšetřování na FHS UK a ÚSD AV ČR

Dnes 7. 2. 2023 bylo na webu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. zveřejněno stanovisko Rady ÚSD AV ČR k vyšetřování dvou členů naší asociace ve věci jejich údajného nevhodného chování vůči studujícím Fakulty humanitních studií UK. Výkonný výbor České asociace orální historie bude vývoj vyšetřování pečlivě sledovat. Vznesená obvinění považujeme za závažná a v rozporu s etickými standardy metody orální historie, která je založena na důvěře a vzájemném respektu. Oficiální stanovisko k celé kauze však zaujmeme teprve po seznámení s oficiálními výsledky šetření ze strany ombudsmanky UK.

PF 2023

Poklidné prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho badatelských úspěchů a vydařených rozhovorů přeje Česká asociace orální historie!

CfP: 22nd IOHA conference (25.–28. July, Rio de Janeiro, Brazil)

FGV CPDOC invites everyone to participate in the 22nd IOHA conference: Oral History in Digital and Audiovisual World (25.–28. July, Rio de Janeiro, Brazil) and to collectively reflect on contemporary Oral History. In accordance with IOHA guidelines, this is a bilingual, English–Spanish event. The Work Presentations are structured around various themes, both traditional and innovative, all of them related to Oral History, including:

 • Oral history and digital humanities;
 • Narratives in recorded interviews;
 • Oral history and politics;
 • Oral history and education;
 • Oral history, public health, and pandemics;
 • Oral history, minorities, and social movements;
 • Oral history, gender, and sexualities;
 • Oral history, migrations, and inequalities;
 • Oral history and indigenous and Afro-diasporic communities;
 • Oral history, arts, performances, and sports;
 • Oral history and interdisciplinarities;

Schedule: Proposal submissions: from August 1, 2022, to November 1, 2022; Announcement results: until December 15, 2022.

More information on website here.

Studentská vědecká konference: „Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie“ (21. 10. 2022, Plzeň)

Středisko orální historie vyhlašuje call for abstracts na studentskou vědeckou konferenci Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie, která se bude konat 21. října 2022 v prostorách Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Pandemie COVID-19 přinesla velký zlom ve výuce na všech úrovních. Jakým výzvám jsme během pandemie museli během výuky a studia čelit? Jak dobu pandemie hodnotí právě samotní studenti? Jaký pokrok jsme během pandemie ve vzdělání udělali a co je třeba zlepšit? Jaké další výzvy nám přináší doba po-covidová? Připravovaná studentská vědecká konference se touto aktuální problematikou bude dále zabývat a přinese konkrétní odpovědi na výše položené otázky. Konference chce také přispět k velké diskusi týkající se současné revize RVP v České republice.

Tematické okruhy: 1) studentský život během pandemie; 2) distanční výuka během pandemie; 3) zkoušení a ověření znalostí během pandemie; 4) ostatní příspěvky související s tématem vzdělání v době pandemie

Jednacím jazykem konference je čeština, vítané jsou i příspěvky ve slovenštině či angličtině. Vybrané příspěvky z konference budou po standardním recenzním řízení otištěny v časopisu MEMO. Konference se bude konat 21. října 2022 v prostorách Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. (Veleslavínova 42, Plzeň 301 00).

Informace pro autory příspěvků:

 • délka příspěvku je 20 minut
 • abstrakty příspěvků (250 slov) zašlete spolu s přihláškou do 15. 9. 2022 prostřednictvím elektronického formuláře
 • o výběru příspěvků budou autoři abstraktů informování do 30.9. 2022
 • účastníci musí být studenti magisterského/doktorského studijního programu
 • v případě dvou či více řečníků musí být alespoň jeden studentem magisterského/doktorského studijního programu
 • v případě zájmu o účasti jiného akademického pracovníka, může být jeho příspěvek zařazen do sekce – host konference
 • za účast na konferenci není požadován žádný poplatek

CFP: 8. mezinárodní konference COHA (9.–10. 2. 2023, Bratislava)

Česká asociace orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Ústav etnologie a sociální antropologie SAV, v. v. i., a Katedra etnologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě vyzývají k přihlášení příspěvků na 8. mezinárodní konferenci České asociace orální historie „Rozděleni, přesto stále spolu: Hranice v orálně-historické perspektivě“, která se uskuteční ve dnech 9.–10. 2. v Bratislavě (Gondova ulice 2).

V roce 2023 si připomeneme 30. výročí rozdělení Československa a vzniku dvou samostatných států – České republiky a Slovenské republiky. Vítáme proto zejména (nikoliv však výlučně) interdisciplinárně laděné příspěvky s teoretickou, metodologickou, etickou nebo praktickou reflexí kvalitativních výzkumů realizovaných za využití metody orální historie v kontextu výzkumu hranic, a to ve všech možných významech tohoto slova. Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli konferenci symbolicky přesunout na Slovensko. Záštitu nad konferencí převzal děkan Filozofické fakulty Univerzity Komenského prof. Marián Zouhar.

Anotace svých příspěvků zasílejte do 1. prosince 2022 prostřednictvím online přihlášky: https://1url.cz/@coha2023.

Konferenční poplatek: 800 Kč (pro členy COHA 400 Kč). Případné dotazy směřujte na e-mail info@coha.cz.

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků. Rozhodnutí o přijetí příspěvků a podrobnější informace k průběhu konference budou účastníkům a účastnicím zaslány nejpozději 20. prosince 2022. Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném periodiku.

CFP ke stažení:

English version follows:

Czech Oral History Association, Institute of Contemporary History CAS, Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS and Department of Ethnology, Faculty of Arts CUB

CALL FOR PAPERS: the 8th International Conference of the Czech Oral History Association

Divided, Yet Together: Borders in an Oral History Perspective

The conference will take place on 9th and 10th February 2023 at the Faculty of Arts, Comenius University Bratislava (Gondova Street 2, Slovakia).

In 2023, we will commemorate the 30th anniversary of the dissolution of Czechoslovakia and the establishment of two independent states: the Czech Republic and the Slovak Republic. We, therefore, welcome especially (but not exclusively) interdisciplinary papers reflecting theoretical, methodological, ethical, or practical aspects of oral history qualitative research in the context of research of borders – in all possible meanings of this word. The conference will take place under the auspices of the Dean of the Faculty of Arts at Comenius University, Professor Marián Zouhar.

The deadline for proposals is on the 1st of December 2022 via an online form: https://1url.cz/@coha2023.

The conference fee is 800 CZK (400 CZK for the COHA members).

If you have any questions, please contact us at info@coha.cz. The organizers reserve the right to choose the proposals; the final selection will be announced at the latest on the 20th of December 2022. Selected papers will be published in a peer-review journal.

Online prezentace knihy „Family Memory: Practices, Transmissions and Uses in a Global Perspective“ (11. 7. 2022, 10:00)

Srdečně zveme na online prezentaci publikace „Family Memory: Practices, Transmissions and Uses in a Global Perspective“, která právě vychází v prestižním nakladatelství Routledge, a jejíž editorkou je naše kolegyně a dlouholetá členka asociace Radmila Švaříčková – Slabáková.

Knihu představí přední italský orální historik Alessandro Portelli a s komentářem vystoupí australská socioložka Ashlely Barnwell.

Online prezentace se uskuteční 11. 7. 2022 od 10:00 CET. Registrovat se můžete zde.