Archiv autora: cohacz001

Reakce COHA na stanovisko Gender Studies, o. p. s.

Výkonný výbor České asociace orální historie (COHA) razantně odmítá nařčení institucionálního člena asociace, Gender Studies, o. p. s., že se COHA „rozhodla zavřít oči před případem sexuálního násilí“.

COHA naopak patřila mezi první instituce, které se k nařčením dvou členů asociace z genderově podmíněného nevhodného chování vyjádřily hned v únoru 2023. Celá záležitost byla poté veřejně diskutována v první polovině února na mezinárodní konferenci COHA v Bratislavě, kde Výkonný výbor navrhl vyčkat na oficiální výsledky šetření ombudsmanky UK a mimo jiné také nabídl možnost komukoliv vznést podnět k hlasování o vyloučení dotčených osob.

Takový podnět Výkonný výbor obdržel teprve na začátku srpna od členky Výkonného výboru, tedy nikoli od zástupkyň Gender Studies, o. p. s. Dle Stanov COHA mohl být tento podnět posouzen rovnou v rámci Výkonného výboru, ten se však většinově přiklonil k možnosti svolat mimořádnou valnou hromadu a nechat o návrhu hlasovat celou členskou základnu – mj. právě proto, aby nemohl být nařčen z jakékoli netransparentnosti či „zavírání očí“.

Výkonný výbor následně bez odkladu svolal mimořádnou valnou hromadu, která se zabývala pouze návrhem na vyloučení a zbavení čestného předsednictví dotčeného člena. V souladu s demokratizujícím pojetím orální historie byl na valné hromadě poskytnut neomezený a svobodný prostor všem, kteří se chtěli k dané kauze a předloženému návrhu vyjádřit.

Po diskusi následovalo tajné hlasování, jehož výsledky se Výkonný výbor zavázal předem – tj. bez ohledu na výsledek – respektovat. O totéž, jakož i o respektování jiného názoru, žádáme též všechny naše (individuální a institucionální) členy a členky.

Jiří Hlaváček, za Výkonný výbor COHA

Nové číslo časopisu MEMO!

Právě vychází nové číslo časopisu MEMO (1/2023)! Ke stažení zde.

Studie:

Erich Kulka – zapomenutý orální historik (Michal Louč)

Orální historie a lidé bez domova / Oral History and The Homeless (Petra Botková)

Využití metody orální historie na příkladech z německých učebnic dějepisu a jejich možná aplikace na dějepisnou výuku / The use of the oral history method on examples from German history textbooks and their possible application to history teaching (Vít Janalík)

Pandemie SARSCoV2 jako výzva vedoucí ke změně formálního sekundárního vzdělávání odsouzených /The SARSCoV2 pandemic as a challenge leading to change in the formal secondary education of convicts (Věra Jančová)

Právě vychází: Covido ergo sum

FATKOVÁ, Gabriela a kol. COVIDO ERGO SUM: Distanční vzdělávání a e-learning v humanitních studijních programech v České republice, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2023. 135 s.

Publikace „COVIDO ERGO SUM“ se zabývá tématem využití online vzdělávání v humanitních oborech na univerzitách. Výzkum byl realizován v rámci projektu ELEPHANT (E-learning Prospects for Humanities), v němž byly porovnávány pandemické zkušenosti s online výukou v různých evropských zemích (Litva, Polsko, Slovensko, Itálie a Česká republika) a na základě výzkumu v těchto zemích byly vytvořeny konkrétní nástroje, scénáře jednotlivých lekcí a videa použitelná ve vysokoškolské výuce humanitních věd. Tato kniha detailně představuje výsledky případové studie provedené v České republice.

Jednou z autorek je také naše dlouholetá členka Marie Fritzová. Knihu v elektronické podobě si můžete zdarma stáhnout zde.

Stále přijímáme studentské práce do 8. ročníku soutěže ,,Zlatý diktafon“!

Soutěž ,,Zlatý diktafon“ vypisuje Česká asociace orální historie vždy jednou za dva roky ve třech kategoriích: základní školy, střední školy a vysoké školy. K hodnocení jsou přijímány práce, které vznikly nebo byly obhájeny v období posledních dvou let.

Požadavky na přijetí práce do soutěže

Individuální či skupinová autorská práce založená na základě vlastního výzkumu. Do soutěže budou přijaty seminární / ročníkové / bakalářské / diplomové či jiné práce, které ve výzkumu stanoveného tématu využívají metodu orální historie. Do soutěže lze zařadit pouze původní práce, které se dosud neumístily v jiných soutěžích. Do soutěže budou zařazeny i práce cizojazyčné.

Hodnocení

Každou studentskou práci zařazenou do soutěže individuálně posoudí členové výkonného výboru COHA. O konečném pořadí rozhoduje výkonný výbor hlasováním.

Kritéria hodnocení

Celkový přínos, originalita tématu, formální i obsahová úroveň zpracování, práce s použitou literaturou a prameny, metodika výzkumu, analýza a interpretace orálně-historických rozhovorů.

Doporučení

Každá studentská práce musí mít svého navrhovatele (ZŠ/SŠ/VŠ učitel), který práci do soutěže doporučí. Práce navržené do soutěže posílejte v elektronické podobě spolu s doporučením na e-mailovou adresu info@coha.cz nebo písemně na adresu Česká asociace orální historie, Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1.

Vyhlášení výsledků se uskuteční na valném shromáždění COHA v sídle AV ČR (Národní 3, Praha 1). O přesném termínu valné hromady budou vítězové informováni e-mailem s dostatečným předstihem.

Ocenění

Tři nejlepší práce vyhodnocené v každé kategorii získají certifikát o umístění v soutěži a finanční odměnu. Oceněny budou pouze mimořádné studentské práce. Pokud se v ročníku soutěže žádná taková práce neobjeví, COHA si vyhrazuje právo ocenění ani finanční odměnu v dané kategorii neudělit.

Uzávěrka 8. ročníku soutěže je 17. listopadu 2023. V současnosti tedy lze zasílat práce, které vznikly nebo byly obhájeny v letech 2021-2022 (tj. ak. rok 2021/2022 a 2022/2023).

Přehled oceněných studentů a studentek z předcházejících let naleznete zde.

Stanovisko výkonného výboru COHA k probíhajícímu vyšetřování na FHS UK a ÚSD AV ČR

Dnes 7. 2. 2023 bylo na webu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. zveřejněno stanovisko Rady ÚSD AV ČR k vyšetřování dvou členů naší asociace ve věci jejich údajného nevhodného chování vůči studujícím Fakulty humanitních studií UK. Výkonný výbor České asociace orální historie bude vývoj vyšetřování pečlivě sledovat. Vznesená obvinění považujeme za závažná a v rozporu s etickými standardy metody orální historie, která je založena na důvěře a vzájemném respektu. Oficiální stanovisko k celé kauze však zaujmeme teprve po seznámení s oficiálními výsledky šetření ze strany ombudsmanky UK.

PF 2023

Poklidné prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho badatelských úspěchů a vydařených rozhovorů přeje Česká asociace orální historie!

CfP: 22nd IOHA conference (25.–28. July, Rio de Janeiro, Brazil)

FGV CPDOC invites everyone to participate in the 22nd IOHA conference: Oral History in Digital and Audiovisual World (25.–28. July, Rio de Janeiro, Brazil) and to collectively reflect on contemporary Oral History. In accordance with IOHA guidelines, this is a bilingual, English–Spanish event. The Work Presentations are structured around various themes, both traditional and innovative, all of them related to Oral History, including:

 • Oral history and digital humanities;
 • Narratives in recorded interviews;
 • Oral history and politics;
 • Oral history and education;
 • Oral history, public health, and pandemics;
 • Oral history, minorities, and social movements;
 • Oral history, gender, and sexualities;
 • Oral history, migrations, and inequalities;
 • Oral history and indigenous and Afro-diasporic communities;
 • Oral history, arts, performances, and sports;
 • Oral history and interdisciplinarities;

Schedule: Proposal submissions: from August 1, 2022, to November 1, 2022; Announcement results: until December 15, 2022.

More information on website here.

Studentská vědecká konference: „Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie“ (21. 10. 2022, Plzeň)

Středisko orální historie vyhlašuje call for abstracts na studentskou vědeckou konferenci Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie, která se bude konat 21. října 2022 v prostorách Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Pandemie COVID-19 přinesla velký zlom ve výuce na všech úrovních. Jakým výzvám jsme během pandemie museli během výuky a studia čelit? Jak dobu pandemie hodnotí právě samotní studenti? Jaký pokrok jsme během pandemie ve vzdělání udělali a co je třeba zlepšit? Jaké další výzvy nám přináší doba po-covidová? Připravovaná studentská vědecká konference se touto aktuální problematikou bude dále zabývat a přinese konkrétní odpovědi na výše položené otázky. Konference chce také přispět k velké diskusi týkající se současné revize RVP v České republice.

Tematické okruhy: 1) studentský život během pandemie; 2) distanční výuka během pandemie; 3) zkoušení a ověření znalostí během pandemie; 4) ostatní příspěvky související s tématem vzdělání v době pandemie

Jednacím jazykem konference je čeština, vítané jsou i příspěvky ve slovenštině či angličtině. Vybrané příspěvky z konference budou po standardním recenzním řízení otištěny v časopisu MEMO. Konference se bude konat 21. října 2022 v prostorách Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. (Veleslavínova 42, Plzeň 301 00).

Informace pro autory příspěvků:

 • délka příspěvku je 20 minut
 • abstrakty příspěvků (250 slov) zašlete spolu s přihláškou do 15. 9. 2022 prostřednictvím elektronického formuláře
 • o výběru příspěvků budou autoři abstraktů informování do 30.9. 2022
 • účastníci musí být studenti magisterského/doktorského studijního programu
 • v případě dvou či více řečníků musí být alespoň jeden studentem magisterského/doktorského studijního programu
 • v případě zájmu o účasti jiného akademického pracovníka, může být jeho příspěvek zařazen do sekce – host konference
 • za účast na konferenci není požadován žádný poplatek