Archiv rubriky: Aktuality

CFP: XX. Sovinec (deadline prodloužen!)

Srdečně zveme na jubilejní XX. ročník setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci, který se uskuteční ve dnech 2.–5. 6. 2022. Také letošní kulatý workshop bude zaměřen na metodologické a teoretické poznatky z oboru, prezentaci právě realizovaných i již ukončených projektů. Délka vystoupení by neměla přesáhnout 15 minut.

Termín pro přihlášky byl na základě rozhodnutí organizačního výboru prodloužen, a to do 8. 5. 2022! Přihlášky včetně krátké anotace svého příspěvku zasílejte prosím na mailové adresy: schindler@usd.cas.cz a v kopii také na vanek@usd.cas.cz.

Přihláška ke stažení: Závazná přihláška: XX. setkání historiků a příznivců orální historie

Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, včetně ceremoniálu pro zasloužilé účastníky workshopu!

CFP: XX. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci

Srdečně zveme na jubilejní XX. ročník setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci, který se uskuteční ve dnech 2.–5. 6. 2022. Také letošní kulatý workshop bude zaměřen na metodologické a teoretické poznatky z oboru, prezentaci právě realizovaných i již ukončených projektů. Délka vystoupení by neměla přesáhnout 15 minut. Studenti OH-SD FHS UK mohou přednést jen 5-10 minutovou prezentaci připravované diplomové práce. Kromě tradičního odborného programu se můžete těšit na speciální kulturní a společenský program.

Ubytování a stravování (obědy a večeře) účastníků bude zajištěno přímo na hradě. Snídaně si každý zajistí sám. Taktéž dopravu na místo si každý zajistí sám. Kapacita hradu je omezená, ale rádi bychom, aby se jubilejního ročníku kromě vřele vítaných „nových tváří“ účastnilo co nejvíce pamětníků a pamětnic z minulých let. I těch, kteří už třeba nepracují v oboru. Zajímá nás, zda jim byla zkušenost s metodou orální historie nějak prospěšná. Prosíme Vás proto, abyste pečlivě zvážili termín Vaší účasti a přesné datum příjezdu a odjezdu (resp. požadavek ubytování) vyplnili i na přihlášce. Děkujeme.

Konferenční poplatek činí 300,- Kč, pro členy/ky COHA 150,- Kč a hradí se v hotovosti při prezenci. Případné zájemkyně a zájemce prosíme o vyplnění přihlášky. Konečný termín pro odevzdání závazných přihlášek je 30. dubna 2022! Přihlášky i s krátkou anotací svého příspěvku zasílejte prosím na adresu schindler@usd.cas.cz a v kopii také na vanek@usd.cas.cz. Zá

Přihláška ke stažení: Závazná přihláška: XX. setkání historiků a příznivců orální historie

Organizátoři si vyhrazují právo konečného výběru příspěvků. Na základě došlých přihlášek bude sestaven program workshopu a následně přijatým účastníkům a účastnicím zaslány podrobnější informace a organizační pokyny.

Na Vaši účast se za kolektiv organizátorů těší
Petra Schindler

Call for papers: Paměť a krize (Studia Ethnologica Pragensia)

Redakce časopisu Studia Ethnologica Pragensia vyhlašují výzvu autorkám a autorům k zasílání článků pro tematické číslo 2/2022, věnované otázkám paměti a krizí v interdisciplinární perspektivě.

Přijímáme teoretické a metodologické studie, včetně reflexe terénních výzkumů z následujících tematických oblastí:

1) Reflexe osobních i dějinných krizí v individuální a kolektivní paměti

2) Etické otázky výzkumu s traumatizovanými osobami či skupinami informátorů

3) Terénní výzkum v krizových oblastech (válečné konflikty, živelní pohromy, pandemie apod.)

4) Metodologické a praktické otázky terénního výzkumu v čase krizí

5) Krize jako předmět folkloristického bádání

Krátké anotace studií (5–10 vět) zašlete prosím nejpozději do 1. 4. 2022, kompletní rukopisy je možné zasílat do 1. 6. 2022. Kontaktní osoba: hostující editorka dr. Sandra Kreisslová (sandra.kreisslova@ff.cuni.cz). Podrobnější informace a pokyny pro autory naleznete zde.

Studia Ethnologica Pragensia jsou vydávána Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Tento odborný recenzovaný časopis se zaměřuje na široce chápané etnologické a antropologické vědy s důrazem na sociokulturní antropologii, evropskou etnologii a komparativní folkloristiku. Vychází pravidelně od roku 2010 a navazuje na tradici seriálové publikace Studia Ethnographica/Ethnologica, vydávané Univerzitou Karlovou od roku 1972.

Vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže ,,Zlatý diktafon“

V budově Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., byly dnes dopoledne oficiálně vyhlášeny výsledky 7. ročníku soutěže ,,Zlatý diktafon” o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie, kterou pravidelně pořádá naše asociace. Ocenění na základě hlasování výkonného výboru slavnostně předali současný a čestný předseda COHA, Jiří Hlaváček a Miroslav Vaněk. Srdečně gratulujeme všem oceněným! Oficiální výsledky naleznete zde a fotografie v naší galerii.😉

Cfp: „Oral History of the Borderlands” (Wroclaw, Polsko, 7.–8. 6. 2022)

Borderlands – both in terms of geography and administration, as well as socio-culturally – are a special type of area experiencing contact with the other, the separate, the alien; a space of coexistence, cooperation, but also conflict. ‘Borderlands’ indicates the existence of a border, real or imagined, but always influencing those who live in its vicinity, regardless of whether they perceive it on a daily basis. The aim of the conference is an attempt to reflect on the specificity of life in the variously understood frontiers of Europe and the world, both ‘eternal’ and those that arose in the 20th century as a result of global and local conflicts, which were noticeable in oral history accounts, resulting e.g. in changes in administrative boundaries and population migrations.

We invite proposals to present research using the sources and methodology of oral history for the analysis of, inter alia, the following issues:

• home / everyday life near the border

• new and old borderlands

• experience of living at the intersection of regions

• people of the borderlands

• imaginary boundaries (of cultures, worldviews, generations, identities, etc.)

• memory and heritage of the borderlands.

At the same time, the organizers would like to invite proposals reflecting on oral history itself as a research method used by representatives of various disciplines, and thus situated on the border of various fields of study.

The conference will be held in Polish and English (with simultaneous translation). Proposals in Polish or English should be sent via the form by February 13, 2022. The abstract should include the scope of use of oral history sources and / or methodologies and a direct reference to the topic of the conference.

The Organisers will inform Speakers about the acceptance of the proposal by the end of February 2022. Speakers will be asked to send a draft version of their lecture by May 10, 2022, and the texts for publication by July 31, 2022. The organisers plan to publish the conference texts in the “Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”. Information will also be provided about the remuneration for Authors of articles accepted for publication. The conference will take place alongside the general assembly of members of the Polish Oral History Society.

Organiser: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”; Partner: Centrum Archiwistyki Społecznej; Patron: ”Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, Polish Oral History Association. CONTACT: ewa.maj@zajezdnia.org.

Přihlašování práci do 7. ročníku soutěže ,,Zlatý diktafon“

Soutěž ,,Zlatý diktafon“ vypisuje Česká asociace orální historie vždy jednou za dva roky ve třech kategoriích: základní školy, střední školy a vysoké školy. K hodnocení jsou přijímány práce, které vznikly nebo byly obhájeny v období posledních dvou let.

Požadavky na přijetí práce do soutěže

Individuální či skupinová autorská práce založená na základě vlastního výzkumu. Do soutěže budou přijaty seminární / ročníkové / bakalářské / diplomové či jiné práce, které ve výzkumu stanoveného tématu využívají metodu orální historie. Do soutěže lze zařadit pouze původní práce, které se dosud neumístily v jiných soutěžích. Do soutěže budou zařazeny i práce cizojazyčné.

Hodnocení

Každou studentskou práci zařazenou do soutěže individuálně posoudí členové výkonného výboru COHA. O konečném pořadí rozhoduje výkonný výbor hlasováním.

Kritéria hodnocení

Celkový přínos, originalita tématu, formální i obsahová úroveň zpracování, práce s použitou literaturou a prameny, metodika výzkumu, analýza a interpretace orálně-historických rozhovorů.

Doporučení

Každá studentská práce musí mít svého navrhovatele (ZŠ/SŠ/VŠ učitel), který práci do soutěže doporučí. Práce navržené do soutěže posílejte v elektronické podobě spolu s doporučením na e-mailovou adresu info@coha.cz nebo písemně na adresu Česká asociace orální historie, Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1.

Vyhlášení výsledků se uskuteční na valném shromáždění COHA v sídle AV ČR (Národní 3, Praha 1). O přesném termínu valné hromady budou vítězové informováni e-mailem s dostatečným předstihem.

Ocenění

Tři nejlepší práce vyhodnocené v každé kategorii získají certifikát o umístění v soutěži a finanční odměnu. Oceněny budou pouze mimořádné studentské práce. Pokud se v ročníku soutěže žádná taková práce neobjeví, COHA si vyhrazuje právo ocenění ani finanční odměnu v dané kategorii neudělit.

Uzávěrka 7. ročníku soutěže je 17. listopadu 2021. V současnosti tedy lze zasílat práce, které vznikly nebo byly obhájeny v letech 2020-2021 (tj. ak. rok 2019/2020 a 2020/2021).

Přehled oceněných studentů a studentek z předcházejících let naleznete zde.

Pozvánka na valnou hromadu COHA

Srdečně zveme všechny členy a členky naší asociace na volební valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 17. 9. 2021 od 10:00 v místnosti 1.12 v budově Fakulty humanitních studií v Praze (Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 – Libeň). Program shromáždění a pokyny k volbám obdrželi všichni členové a členky asociace e-mailem.

Program mezinárodní konference „Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě“

Dovolujeme si vás srdečně pozvat k účasti na mezinárodní odborné konferenci Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě: organizace – disciplinace – zkušenost – kultura.

Pořadatelé:
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i.
Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Společnost pro výzkum dějin vojenství, z. s.
Terezín – město změny, z. s.

Místo a čas konání: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 – Libeň, čtvrtek 24. 6. (9-18) – pátek 25. 6. 2021 (9-12).

Tématem mezinárodní odborné konference Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě je fenomén vojenské služby, s důrazem na službu povinnou/základní, nijak nevylučujícím témata, týkající se vojenské služby v období před nástupem braneckých armád. Časově je konference vymezena obdobím pozdního raného novověku až současnosti. Geografickým vymezením je prostor českých zemí a Slovenska s přesahy do střední Evropy, nahlédnutý v perspektivě historických a humanitních věd. Ambicí pořadatelů je pojmout konferenci jako snahu podpořit zatím nepříliš intenzivní dialog mezi odborníky z oblasti vojenství, historiky vojenství, antropology, etnology a sociology a dalšími, zabývajícími se podobnými problémy.

Konference se bude soustřeďovat na problematiku organizace a státního zajištění vojenské služby ve smyslu teorie fiskálně-militárního státu, tématem vztahu sociální disciplinace a vojenství, zkušeností povinné vojenské služby a jejím vlivem na aktérskou subjektivitu, genderovými aspekty vojenské služby a také kulturou vojenské služby, ať již v sémiotickém pojetí, nebo ve smyslu materiální kultury a vojenského folklóru.

Vybrané příspěvky z konference budou publikovány v monotematickém čísle odborného recenzovaného časopisu. Jednací jazyky: čeština, slovenština a angličtina.

Konference se koná v hybridním módu. V souladu s aktuálně platnými vládními opatřeními bude možné být přítomen na místě. Účastníci, kteří nebudou moci být přítomni, nebo z vlastních důvodů nechtějí být přítomni, budou připojeni pomocí ZOOMu. Na místě bude v každém případě přítomen tým organizátorů, zajišťující moderování a technické zázemí. Konferenční poplatek se nehradí. Na místě občerstvení a možnost vlastního stravování.

Organizační výbor konference:

  • Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i.
  • Mgr. Jiří Hofman –  Terezín – město změny, z. s.
  • Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. – Společnost pro výzkum dějin vojenství, z. s. – kontaktní osoba

Konference je jedním z výstupů grantového projektu „Armáda jako nástroj socializace: Reflexe fenoménu základní vojenské služby v českých zemích (1968-2004)“, podpořeného Grantovou agenturou ČR (projekt č. 19-19311S).