Call for papers: Paměť a krize (Studia Ethnologica Pragensia)

Redakce časopisu Studia Ethnologica Pragensia vyhlašují výzvu autorkám a autorům k zasílání článků pro tematické číslo 2/2022, věnované otázkám paměti a krizí v interdisciplinární perspektivě.

Přijímáme teoretické a metodologické studie, včetně reflexe terénních výzkumů z následujících tematických oblastí:

1) Reflexe osobních i dějinných krizí v individuální a kolektivní paměti

2) Etické otázky výzkumu s traumatizovanými osobami či skupinami informátorů

3) Terénní výzkum v krizových oblastech (válečné konflikty, živelní pohromy, pandemie apod.)

4) Metodologické a praktické otázky terénního výzkumu v čase krizí

5) Krize jako předmět folkloristického bádání

Krátké anotace studií (5–10 vět) zašlete prosím nejpozději do 1. 4. 2022, kompletní rukopisy je možné zasílat do 1. 6. 2022. Kontaktní osoba: hostující editorka dr. Sandra Kreisslová (sandra.kreisslova@ff.cuni.cz). Podrobnější informace a pokyny pro autory naleznete zde.

Studia Ethnologica Pragensia jsou vydávána Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Tento odborný recenzovaný časopis se zaměřuje na široce chápané etnologické a antropologické vědy s důrazem na sociokulturní antropologii, evropskou etnologii a komparativní folkloristiku. Vychází pravidelně od roku 2010 a navazuje na tradici seriálové publikace Studia Ethnographica/Ethnologica, vydávané Univerzitou Karlovou od roku 1972.