CFP: Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě (22.-23. 10. 2020, Terezín)

Dovolujeme si vás srdečně pozvat k účasti na mezinárodní odborné konferenci ,,Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě: organizace – disciplinace – zkušenost – kultura“, kterou pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČREtnologický ústav AV ČRSpolečnost pro výzkum dějin vojenství a Terezín – město změny ve dnech 22.–23. 10. 2020 v Terezíně.

Konference se bude soustřeďovat na problematiku organizace a státního zajištění vojenské služby ve smyslu teorie fiskálně-militárního státu, tématem vztahu sociální disciplinace a vojenství, zkušeností povinné vojenské služby a jejím vlivem na aktérskou subjektivitu, genderovými aspekty vojenské služby a také kulturou vojenské služby, ať již v sémiotickém pojetí, nebo ve smyslu materiální kultury a vojenského folklóru. Termín pro abstrakty příspěvků (20 min.) je 30. 6. 2020.

Vybrané příspěvky z konference budou následně publikovány formou monotematického čísla v odborném recenzovaném časopise. Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. Podrobné informace na www.dejinyvojenstvi.cz.

Výsledky 6. ročníku soutěže ,,Zlatý diktafon“

Dnes dopoledne byly v budově Akademie věd České republiky v rámci valné hromady COHA slavnostně předány ocenění vítězům 6. ročníku ,,Zlatého diktafonu: o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie“ (kategorie základní, střední a vysoké školy). Kompletní výsledky naleznete zde.

Ocenění předali Miroslav Vaněk (čestný předseda COHA a současný ředitel Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.), Jiří Hlaváček (předseda Česká asociace orální historie) a Jana Wohlmuth Markupová (vedoucí Obor Orální historie – soudobé dějiny FHS UK).

Všem oceněným srdečně gratulujeme a současně vyhlašujeme již 7. ročník naší soutěže o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie. Propozice jsou k dispozici zde.

Právě vychází: Vzestup a pád ČSLA? Vojenská profese v kolektivní paměti důstojnického sboru (1960–1970)

HLAVÁČEK, Jiří. Vzestup a pád ČSLA? Vojenská profese v kolektivní paměti důstojnického sboru (1960–1970). Praha : Karolinum, 2019, 350 s.

K vojenské profesi a fungování armády v období komunistického režimu se vztahuje celá řada stereotypů. Armáda je zpravidla vnímána jako poslušný nástroj KSČ připravený vystoupit proti vlastním občanům a plnit agresivní plány Sovětského svazu v probíhající studené válce.
Vojáci z povolání pak bývají líčeni převážně jako zaslepení komunisté bezmyšlenkovitě plnící nesmyslné rozkazy. V neposlední řadě bývá předlistopadová armáda považována za zbytečnou a neefektivní instituci, v níž mařily v rámci povinné základní vojenské služby svůj čas a potenciál celé generace mladých mužů.
Záměrem této knihy není výše uvedená tvrzení jedno po druhém vyvracet, ale spíše je relativizovat, tj. ukázat důstojníky Československé lidové armády v trochu odlišném světle – jako vykonavatele určité profese, která měla svá dobová, pracovní, ale i kulturní specifika. Kniha se věnuje reflexi každodenního života důstojníků ČSLA v šedesátých letech minulého století, a to zejména na základě rozhovorů s pamětníky. Pokouší se o (re)konstrukci mechanismů fungování socio-profesní identity vojáků z povolání, která je významně ovlivněna okupací Československa v srpnu 1968 a následnou normalizací armády.

K dostání v Nakladatelství Karolinum.

Právě vychází: Takové normální rodinné historky. Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti.

KREISSLOVÁ, Sandra – NOSKOVÁ, Jana – PAVLÁSEK, Michal. ,,Takové normální rodinné historky“: Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Praha : Argo, 2019.

Kniha zve čtenáře do intimního světa rodinné paměti, dokumentovaného rozhovory s příslušníky tří generací vybraných rodin. Jejich společným rysem je zkušenost příslušníků nejstarší generace s dobrovolnou nebo nucenou mezinárodní migrací po druhé světové válce.

Autoři pro tento účel vybrali rodiny Němců v České republice a nuceně vysídlených Němců z České republiky, Čechů žijících v Chorvatsku a českých reemigrantů z Chorvatska.

Velkou pozornost věnovali účasti jednotlivých generací na rodinném vyprávění, shodám a změnám v mezigeneračním předávání vzpomínek a způsobu přijetí významných historických událostí souvisejících s poválečnou migrací. Kniha přináší cenné poznatky o strategiích přenosu vzpomínek v rodinném prostředí, o vzpomínkové kultuře a migraci jako důležitém historickém procesu 20. století.

K dostání v Nakladatelství Argo.

Pozvánka na valnou hromadu COHA (21. 2. 2020)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové a členky COHA,

rádi bychom Vás tímto pozvali na valné shromáždění České asociace orální historie, které se uskuteční v pátek 21. 2. 2020 v budově AV ČR (Národní 3, Praha) od 10:00 v sále č. 205. 
Výkonný výbor se rozhodl využít této příležitosti k revizi stávajících stanov a koncepčním změnám ve fungování asociace. Jedním z hlavních bodů našeho jednání proto bude hlasování o nové verzi stanov, jejichž návrh obdrželi všichni členové e-mailem. Pokud budete mít k návrhu jakékoliv připomínky, zašlete nám je prosím e-mailem, a to nejpozději do neděle 16. 2. Do téhož data je možné zasílat také návrhy na další body jednání schůze.

PROGRAM VALNÉ HROMADY
1) zahájení schůze (volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti)

2) vyhlášení výsledků soutěže ,,Zlatý diktafon“ a slavnostní předání diplomů

3) výroční zpráva o činnosti a hospodaření asociace za loňský rok

4) hlasování o návrhu změny stanov asociace

5) hlasování o nové výši členských příspěvků

6) plánované akce: Sovinec (2020), konference COHA (2021), členství v IOHA (2020-21)

7) různé (diskuse)

8) ukončení valné hromady 

Předpokládaný konec valného shromáždění je ve 12:00. Nebudete-li se moci valné hromady zúčastnit, využijte prosím plnou moc, abychom zajistili usnášeníschopnost shromáždění. Děkujeme.

CFP: Memory of the Communist Past (14.-16. 10. 2020, Bratislava)

International Conference Memory of the Communist Past (14 – 16 October 2020, Bratislava, Slovak Republic), conference organizers: the research team of the project APVV 16 0345 Current Images of Socialism, Institute of Ethnology and Social Anthropology, Slovak Academy of Sciences .

The Communist regimes in Central and Eastern Europe fell 30 years ago. A variety of designs, attitudes and methodological approaches have developed which have resulted in projects that are focused on the way the “Communist past” is represented and communicated in these societies today. The main aim of our conference MEMORY OF THE COMMUNIST PAST is to bring together experts from the area of social sciences and the humanities. We offer a forum for presentation and the exchange of the experiences and knowledge they gained in their research. We invite analytic, theoretical papers, as well as research reports, essays and discussions on the qualitative research of the Communist past in Central and Eastern Europe.

The contributions should focus on such topics as:

  • How do images of socialism (if we use the emic term for the Communist dictatorship period) get communicated by the eye-witnesses as part of their biographies?
  • Current representations of the Communist past and transformation of the individual memory of the Communist past
  • How did the life under Communist regimes influence the values and attitudes of the witnesses? – How are representations/recollections on Socialism transmitted to the younger generation (children, grandchildren)?
  • How do the (grand)children generation deal with the experiences of their (grand)parents?
  • In what ways family/social memory and cultural memory connected and related? A. Assmann, Shadows of Trauma: Memory and the Politics of Postwar Identity (New York: Fordham University Press, 2016).
  • How are images of the Communist period shared in contemporary cultural memory and political discourse in Central and East European countries (in school curricula, literature, and
    theatre as well as documentary films, movies, museum exhibitions, memory policy)?
  • What are the challenging methodological and ethical questions pertaining to the research focused on the Socialist past of the country?

We would like to invite colleagues to share their expertise as well as present the possible questions or challenges of their work. Submission deadline: 31st March 2020. Each paper proposal should include a title and abstract (up to 300 words) and short c.v. (max. 300 words). All proposals should be submitted by email (communistpast.conference@savba.sk).

Applicants will be informed by end of April 2020 regarding inclusion in the conference program. Chosen conference papers will be published in a monothematic volume of Slovak Ethnology 1/2021, in English and in the Journal of Nationalism, Memory and Language Politics 1/2021, in English. The final date for papers: 15th October 2020

The preparatory committee:
dr. Monika Vrzgulova (IoESA SAS);
dr. Ľubica Voľanska (IoESA SAS);
dr. Petra Schindler-Wisten (OH Center, Institute of Conpemporary History, Czech Academy of Sciences)

Putovní výstava: „Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti“

Srdečně zveme na putovní výstavu Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, která vznikla za podpory nadačního fondu Hellenika z Brna „Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti“.


Součástí výstavy je také stejnojmenný dokument, který na letošním 22. ročníku přehlídky muzejních filmů Musaionfilm v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodu získal hlavní cenu ČERNÝ JANEK. Trailer k dokumentu naleznete na našem Facebooku.


Na filmu i výstavě, v němž je využita také metoda orální historie, se podílela naše dlouholetá členka Jana Poláková.

V roce 1948 našlo na území tehdejšího Československa útočiště před občanskou válkou okolo 13.000 uprchlíků z Řecka, dospělých i dětí. Původně dočasně plánovaný pobyt se jim vývojem politických událostí v Řecku prodloužil o několik desetiletí, některým dodnes. Přesto, že Řekové nebyli chápáni jako národnostní menšina, dostali možnost udržovat a rozvíjet některé prvky vlastní kultury, na druhou stranu ale podléhala komunita českým vlivům. Jakmile to dovolily podmínky v Řecku, většina uprchlíků a jejich potomků se vrátila do vlasti. Proč ale někteří z nich zůstali zde? Jak prožívali jako děti útěk z válečné vřavy? Jak se sžívali se zcela cizím prostředím? Udržují dnes Řekové prvky původní kultury nebo jsou zcela asimilováni do české společnosti? Která země pro ně představuje domov? Na tyto a podobné otázky odpovídá putovní výstava vytvořená Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea a nadačním fondem Hellenika z Brna. V případě zájmu o se prosím obracejte na Vangelise Lioliose z nadačního fondu Hellenika (hellenika@email.cz).