CFP: Proměny (zdravotnické) záchranné služby ve 20.–21. století

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i., Fakultou humanitních studií UK a Ústavem dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty UK pořádají mezinárodní konferenci „Proměny (zdravotnické) záchranné služby ve 20.–21. století: aktéři – organizace – technologie – inovace“. Konference se uskuteční na Fakultě humanitních studií UK (Pátkova 2137/5, Praha 8) ve dnech 26.–27. září 2024.

Zdravotnická záchranná služba (ZZS), která v České republice od roku 1992 zajišťuje péči o postižené na místě úrazu nebo náhlého onemocnění, představuje jeden ze základních pilířů současného zdravotnického systému. Historie této instituce, byť provozované pod různými názvy, různými organizacemi a za dohledu různých zřizovatelů, je nicméně mnohem starší. V případě českých zemí však byla vzniku, organizaci a fungování záchranné služby ve srovnání se zahraničím v rámci společenských a humanitních věd dosud věnována spíše jen okrajová pozornost.

Důvodem může být jednak interdisciplinarita tématu, které se pohybuje na rozhraní několika lékařských oborů (chirurgie, anesteziologie a resuscitace, intenzivní medicína a urgentní medicína) a společenských věd (antropologie, historiografie, sociologie a psychologie), ale také nedostupnost primárních pramenů zapříčiněná neuspořádaností archivních fondů, jejich torzovitostí či faktem, že řada z nich je stále v držení soukromých subjektů (tj. nástupnických organizací), což platí zejména pro prameny k období po roce 1945.

Způsob organizace poskytování přednemocniční neodkladné péče (včetně řešení běžných či mimořádných událostí), technické vybavení a zázemí́ ZZS nebyly až do roku 2003 jednotné a odvíjely se především od regionálních specifik a úzkých (historických) vazeb na spádová zdravotnická zařízení, což vedlo do určité míry k atomizaci celé sítě.

Konference proto bude věnována především mnohdy vzájemně se prolínajícím procesům postupné institucionalizace, profesionalizace a modernizace záchranné služby (včetně zohlednění případných internacionálních vlivů), k nimž dochází zejména v průběhu 2. poloviny 20. století, a jejichž výsledkem je přechod od lokálních dobrovolných záchranných spolků ke komplexní síti výjezdových základen plně profesionální ZZS. Tato problematika je zajímavá nejen pro řadu internacionálních vlivů a technické inovace, ale také s ohledem na měnící se provozovatele, jež jsou za zajištění přednemocniční neodkladné péče v průběhu času zodpovědní – tj. dobrovolné spolky, soukromé subjekty, nemocniční zařízení, územní samosprávné celky na úrovni okresů a krajů, a konečně také stát (resp. ministerstvo zdravotnictví).

Přijímáme příspěvky z následujících tematických oblastí:

 • předchůdci záchranné služby a dobrovolnické organizace v oblasti první pomoci ve 20. století (Červený kříž a samaritánské spolky);
 • státní politika a expertní vědění v procesu budování systému přednemocniční neodkladné péče (včetně rozdílů mezi východním a západním blokem v období studené války a po pádu železné opony);
 • profesní identita a životní trajektorie lékařského a zdravotnického personálu záchranné služby v proměnách času;
 • institucionální a organizační vývoj v přednemocniční neodkladné péči (dopravní zdravotní služba, rychlá zdravotnická pomoc, záchranná služba, zdravotnická záchranná služba);
 • transportní prostředky, logistika záchranné služby a regionální specifika (způsoby a změny v organizaci výjezdových skupin a vývoj vozového/leteckého parku);
 • technologie, inovace a modernizace v kontextu záchranné služby;
 • popkulturní obrazy záchranné služby a její vnímání ze strany veřejnosti;
 • pandemie v reflexi zaměstnanců zdravotnické záchranné služby;
 • etika péče a zacházení se smrtí před/po roce 1989.

Vítáme zejména interdisciplinárně laděné příspěvky pohybující se na pomezí dějin lékařství, sociologie zdraví a medicíny, soudobých dějin, paměťových studií, psychologie a sociální antropologie reflektující vývoj přednemocniční neodkladné péče v českých zemích nebo v zahraničí ve 20. a 21. století.

Organizační pokyny:

 • přijímáme příspěvky v délce 15–20 minut v českém/slovenském nebo anglickém jazyce;
 • konferenční poplatek se nehradí;
 • abstrakty příspěvků v rozsahu 180–200 slov, spolu se stručným životopisem, zasílejte do května 2024 prostřednictvím emailu (zzs@usd.cas.cz);
 • o případném přijetí/nepřijetí příspěvku budete informováni nejpozději do 10. června;
 • vybrané příspěvky budou publikovány v odborných recenzovaných časopisech.

Organizační výbor:

 • Jiří Hlaváček, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 • Hana V. Bortlová, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 • Olga Nešporová, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Lenka Krátká, Fakulta humanitních studií UK
 • Petr Svobodný, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. lékařská fakulta UK

Kontakt: zzs@usd.cas.cz

 Konference je pořádána v rámci projektu „Minuty mezi životem a smrtí: Proměny zdravotnické záchranná služby a profesní identita jejích zaměstnanců v českých zemích 1952–2003“ (č. 23-05753S) podpořeného Grantovou agenturou České republiky, jehož řešitelem je Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a spoluřešitelem Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.