Putovní výstava: „Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti“

Srdečně zveme na putovní výstavu Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, která vznikla za podpory nadačního fondu Hellenika z Brna „Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti“.


Součástí výstavy je také stejnojmenný dokument, který na letošním 22. ročníku přehlídky muzejních filmů Musaionfilm v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodu získal hlavní cenu ČERNÝ JANEK. Trailer k dokumentu naleznete na našem Facebooku.


Na filmu i výstavě, v němž je využita také metoda orální historie, se podílela naše dlouholetá členka Jana Poláková.

V roce 1948 našlo na území tehdejšího Československa útočiště před občanskou válkou okolo 13.000 uprchlíků z Řecka, dospělých i dětí. Původně dočasně plánovaný pobyt se jim vývojem politických událostí v Řecku prodloužil o několik desetiletí, některým dodnes. Přesto, že Řekové nebyli chápáni jako národnostní menšina, dostali možnost udržovat a rozvíjet některé prvky vlastní kultury, na druhou stranu ale podléhala komunita českým vlivům. Jakmile to dovolily podmínky v Řecku, většina uprchlíků a jejich potomků se vrátila do vlasti. Proč ale někteří z nich zůstali zde? Jak prožívali jako děti útěk z válečné vřavy? Jak se sžívali se zcela cizím prostředím? Udržují dnes Řekové prvky původní kultury nebo jsou zcela asimilováni do české společnosti? Která země pro ně představuje domov? Na tyto a podobné otázky odpovídá putovní výstava vytvořená Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea a nadačním fondem Hellenika z Brna. V případě zájmu o se prosím obracejte na Vangelise Lioliose z nadačního fondu Hellenika (hellenika@email.cz).

CfP: XXI. IOHA Conference (Singapur, 22.-26. 6. 2020)

The International Oral History Association (IOHA) is pleased to announce the call for papers and workshop proposals for the next conference to be held in Singapore from 22 to 26 June 2020. The conference is organised by the National Archives of Singapore, an institution of the National Library Board, Singapore.

The theme of the XXI IOHA Conference is Harmony and Disharmony: Bringing Together Many Voices.

The deadline for all proposals is 31 August 2019. A notification regarding your submission will be sent in November 2019.

More information you can find here.

,,Zlatý diktafon“ letos již po šesté!

Máte po obhajobě vaší práce nebo vás teprve čeká? Připomínáme, že do 17. listopadu 2019 je možné přihlásit se do 6. ročníku soutěže ,,Zlatý diktafon“ (o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie).

Soutěž se vypisuje ve třech kategoriích – základní školy, střední školy a vysoké školy. V tomto ročníku přijímáme práce ze školního a akademického roku 2017/2018 a 2018/2019. Podrobnější informace naleznete zde.

CfP: Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologické a etnologické pohledy na východní Evropu jako destinaci (Brno, 23.-25. 10. 2019)

Konferenci pořádá Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Fachkommission für Volkskunde des Johann Gottfried Herder-Forschungsrat a Moravským zemským muzeem v Brně.

Spektrum témat zahrnuje témata od turismu v socialistických státech, přes vzdělávací
a politicky motivované cesty (např. k „zahraničním Němcům“) až k dark turismu, turismu
kulturního dědictví, turismu spojenému s návratem ke kořenům nebo cesty do staré
domoviny či tzv. návratné návštěvy. Dále se chceme věnovat významu určitých míst jako
turistických cílů, např. lázeňských měst nebo nábožensky konotovaných míst, tematizování různých dimenzí produkce turistických míst a prostorů v médiích nebo výzkumu turistických prostorů a jejich ambivalentního vytváření ve vztahu ke kultuře vzpomínání (například ve formě reenactments či Shtetl Tours). Pozornost má být nakonec věnována i formám mobility, které byly vyvolány ekonomickými nebo právními změnami, například pro potřeby lékařských, kosmetických, opatrovnických nebo sexuálních služeb.

Přivítáme referáty z etnologie a příbuzných disciplín. V centru konference stojí středovýchodní Evropa, v rámci srovnávací perspektivy jsou ale vítány i příspěvky z jiných regionů. Jazykem konference je němčina, referáty v češtině či slovenštině jsou po domluvě možné. Referáty by neměly přesáhnout 20 minut. Cestovní náhrady a ubytování pro referenty bude pravděpodobně hrazeno. Konferenci finančně podpořil Johann Gottfried Herder-Forschungsrat.

Vybrané příspěvky budou vydány v létě 2020 v monotematickém čísle časopisu Národopisná revue, případně jako jednotlivé příspěvky v časopisu Český lid (oba
časopisy jsou zastoupeny v databázi SCOPUS).

Abstrakty referátů (max. 2 000 znaků) zasílejte prosím spolu s životopisem a údaji o svých
současných výzkumných zájmech v němčině, popř. v češtině do 10. 5. 2019.

Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce

Právě vychází! Lenka Krátká – Pavel Mücke (eds.): Turistická odysea.

Lenka Krátká – Pavel Mücke (eds.): Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989. Praha, Nakladatelství Karolinum 2019.

Kolektivní monografie Turistická odysea představuje zásadní posun v bádání o různých formách a podobách cestovního ruchu v předlistopadovém Československu. Vedle základních tendencí celostátní i regionální politiky na tomto poli představuje v jednotlivých studiích nejrůznější aspekty dobových fenoménů, jako byly odborové či podnikové rekreace, turistická hnutí, lázeňská léčebná péče nebo chatařství a chalupářství i cizinecký cestovní ruch (včetně zájezdů z opačné strany železné opony). Výborně pramenně podložená kniha, opírající se rovněž o rozhovory s pamětníky a doprovázená dobovými fotografiemi, zalidňuje pomyslnou krajinu soudobých dějin konkrétními aktéry a jejich příběhy.

K zakoupení zde.

Aktuality z dění v COHA

Minulý týden se v Olomouci uskutečnila v pořadí již 6. mezinárodní konference České asociace orální historie. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem přednášejícím, hostům, auditoriu i organizátorům za jejich účast, zajímavé příspěvky, diskusi i perfektní organizační zázemí. Konference se více než vydařila a svou návštěvností nepochybně potvrdila dosavadní trend vzrůstajícího zájmu o metodu orální historie (nejen) v České republice. Fotografie z konference naleznete v galerii.

V rámci konference byla také prezentována výroční zpráva o činnosti asociace za minulý rok (viz sekce Dokumenty) a proběhla schůze výkonného výboru. Výbor na své schůzi přijal dvě usnesení:

1) Po několika letech se COHA opětovně přihlásila k časopisu MEMO jako oficiální asociační publikační platformě (viz sekce Časopis). Naším cílem je proto během příštích čtyř let splnit všechny náležitosti pro zařazení časopise do prestižní databáze SCOPUS.

2) Pravidelný workshop orální historie na hradě Sovinci se s platností od letošního roku bude nově pořádat již jen jednou za dva roky. Hlavním důvodem je tradiční nižší účast a počet příspěvků v roce, kdy se koná konference COHA. Workshop se tak bude organizovat vždy v sudém roce (tj. příští Sovinec se uskuteční v roce 2020), zatímco v lichém proběhne konference (2021).

Připomínáme také, že dle platných stanov je členství v COHA podmíněno úhradou každoročního členského poplatku ve výši 250 Kč (individuální členství) a 1 000 Kč (institucionální členství). Pokud jste tedy dosud neuhradili členský poplatek na tento kalendářní rok, nezapomeňte tak učinit nejpozději do 1. 4. jinak Vaše členství automaticky zanikne. Pokyny pro platbu naleznete zde (aktuální stav zaplacených příspěvků si pak můžete ověřit zde).

V letošním roce nás čeká uzávěrka 6. ročníku soutěže ,,Zlatý diktafon“ o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie, a to hned ve třech kategoriích (základní, střední a vysoké školy). Studentské práce je možné přihlašovat do 17. 11. 2019. Budeme rádi, pokud budete tuto informaci šířit dále mezi své kolegy a kolegyně, studenty a studentky, případně sdílet na svých sociálních sítích a dalších informačních kanálech. Podrobnější informace jsou k dispozici na našem webu v sekci Soutěž. Ocenění budou předána na valném shromáždění, které se uskuteční na začátku roku 2020.

CFP: VI. mezinárodní konference COHA (Olomouc 2019)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že Česká asociace orální historie ve spolupráci s Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Archivem Univerzity Palackého v Olomouci vyzývají k přihlášení příspěvků na VI. mezinárodní konferenci České asociace orální historie s názvem: ,,Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin“, která se uskuteční ve dnech 6.–7. února 2019 v budově Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Přijímáme příspěvky z těchto tematických oblastí:

  • etické a právní aspekty orálně-historického výzkumu,
  • teorie a metodologie orální historie,
  • významné dějinné mezníky 1948, 1968, 1969 a 1989 z perspektivy orální historie,
  • možnosti využití orální historie ve výuce a popularizaci historie,
  • orální historie, média a moderní technologie v digitálním věku,
  • orální historie jako prostředek demokratizace dějin.

Vítáme interdisciplinárně laděné příspěvky s teoretickou, metodologickou, etickou, legislativní či praktickou tematikou, obdobně jako výstupy z právě probíhajících či již ukončených studentských výzkumů a projektů (bakalářské, diplomové, disertační práce).

Anotace svých příspěvků zasílejte do 21. prosince 2018 prostřednictvím on-line přihlášky: https://bit.ly/2DSl48G.

Výše uvedenou on-line přihlášku prosím vyplňte i v případě, že máte zájem pouze o pasivní účast (tj. bez příspěvku). Děkujeme!

Konferenční poplatek: 300 Kč (20 euro); 200 Kč pro členy COHA

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků. Rozhodnutí o přijetí příspěvků a podrobnější informace k průběhu konference budou účastníkům zaslány nejpozději do 14. ledna 2019. Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném periodiku.

Případné dotazy směřujte na info@coha.cz

Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce: